Gifted Education Office GEO

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ


โครงการ Finding ANT-MAN

เชิญชวนนักศึกษามจธ.มาเป็นฮีโร่พัฒนานวัตกรรมเพื่อ แก้ไขปัญหาให้ชาวบางมด ในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภายในมจธ. ชิงรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

  • สมัครเข้าร่วมได้ถึง 13 พ.ย. 2558
  • นำเสนอผลงานและตัดสิน 8 ก.พ. 2559
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

รายงานผลการวัดระดับความสามารถ ทางคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ ของนักศึกษาแรกเข้าระดับปริญญาตรี ประจำปีกาารศึกษา 2560

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO) ภาควิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ และภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ ร่วมกันจัดสอบวัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี สำหรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี และเพื่อวางแผนการจัดการศึกษาที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาที่มีศักยภาพในระดับที่ต่างกัน คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในห้องเรียนสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Honors Class) ...

>> ดาวน์โหลดเอกสาร

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140