ทัศนศึกษาดูงานโรงงานสยาม ไวเนอรี่ จังหวัดสมุทรสาคร

นักศึกษาในความดูแลของสำนักงานฯ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิชาการ แต่ยังขาดประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยเฉพาะด้านระบบการทำงานของเครื่องจักรในโรงทางที่มีขนาดใหญ่ซึ่งแตกต่างกับห้องปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย ทางสำนักงานฯ จึงจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา โดยนำนักศึกษาเข้าดูงานโรงงานสยาม ไวเนอรี่ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้โอกาสนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษได้ศึกษาระบบและกระบวนการผลิตของโรงงาน และนำประสบการณ์การเรียนรู้ไปเป็นแนวทางก่อนก้าวไปสู่การทำงานจริงในอนาคต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกษาในความดูแลของสำนักงานฯ จำนวน 37 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่จำนวน 3 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

  • วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2559

สถานที่

  • โรงงานสยาม ไวเนอรี่ จังหวัดสมุทรสาคร

การดำเนินกิจกรรม

  • สำนักงานฯ สอบถามนักศึกษาในความดูแล ถึงกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่นักศึกษาสนใจ และสามารถเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้แก่นักศึกษาได้ พบว่านักศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไวน์ ดังนั้น สำนักงานฯ จึงทำการประสานงาน และขอให้ทางโรงงานสยามไวเนอรี่ นำนักศึกษาเข้าไปดูกระบวนการผลิตในโรงงาน โดยเน้นไปทางเครื่องจักร และการควบคุมกระบวนการผลิต

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140