กิจกรรรมการเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์และการพัฒนาชุมชน“Science Content in Social Context”

นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษในความดูแลของสำนักงานฯ เป็นผู้ที่มีความสามารถทางวิชาการยอดเยี่ยม แต่ยังขาดความเข้าใจในปัญหารากฐานของประเทศและขาดประสบการณ์การลงพื้นที่จริง ทางสำนักงานฯ จึงเล็งเห็นว่าการให้โอกาสนักศึกษาเรียนรู้ความเป็นอยู่ของชุมชนซึ่งเป็นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของคนไทยมีความจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่จะก้าวไปเป็นผู้นำในสังคมใดๆ หลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้ทางสำนักงานฯ ได้สำรวจปัญหาชุมชนโดยการสอบถามเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ มจธ. ที่สนับสนุนงานโครงการหลวง พบว่ามีหลายปัญหาที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเชิงเทคนิคไปประยุกต์

วัตถุประสงค์

  • เพื่อให้นักศึกเรียนรู้วิถีชีวิตและปัญหาของชุมชนในพื้นที่ห่างไกล และเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ทักษะการสื่อสาร และทักษะการทำงาน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลุ่มเป้าหมาย

  • นักศึกษา GEO รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จำนวน 35 คน อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน

ระยะเวลาดำเนินการ

  • วันที่ 2 - 7 มิถุนายน 2559

สถานที่

  • สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

การดำเนินกิจกรรม

ทางสำนักงานฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ มจธ. ที่ทำงานในพื้นที่โครงการหลวงม่อนเงาะ ทำการสำรวจพื้นที่ และความต้องการของชุมชน ในวันที่ 31 มีนาคม 2559 พบว่า มีปัญหาและความต้องการของชุมชน 5 หัวข้อ ที่จะนำมาเป็นหัวข้อให้นักศึกษาร่วมกันหาแนวทาง ได้แก่

  • วิธีการส่งน้ำขึ้นยอดดอยม่อนเงาะ
  • ประยุกต์เครื่องคั่วกาแฟ (ของเดิมต้องใช้แรงงานคนหมุนตลอดเวลา)
  • การเพิ่มผลผลิตเห็ดจากการทำก้อนเชื้อเพาะเห็ด และวิธีการเก็บสปอร์ของเห็ด
  • การยับยั้งการเกิดเชื้อราที่เปลือกของก้านใบก้อเมื่อนำมาทำวัสดุจักรสาน
  • วิธีการนำฟักทองเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า

นักศึกษาได้เดินทางไปยังพื้นที่ทั้ง 5 จุดตามหัวข้อที่ได้มา ในวันที่ 2- 7 มิถุนายน 2559 เพื่อสอบถามข้อมูลของโครงการ ศึกษากระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์ และเรียนรู้วิถีชีวิตชาวบ้าน จากนั้นจึงร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ไขปัญหา และนำเสนอหัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก มจธ. นอกจากนี้ นักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science Shows) แสดงแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านก๋ายน้อย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์อย่างสนุกสนาน และเพิ่มพูนทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ


สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140