โครงการ ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(2560)


หลักการและเหตุผล
 • ระหว่างปิดภาคการศึกษา 1/2559 ทางสำนักงานฯ จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา คณะวิศวกรรรมศาสตร์จากหลายสาขาวิชา ได้เรียนรู้ระบบการทำงานและกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าทำงานจริงในอนาคต
 • สำนักงานฯ นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และรับฟังการบรรยายจากวิทยากรเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าโดยระบบพลังความร้อนร่วม (Combine Cycle) การทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การทำงานร่วมกันของเครื่องกังหันแก๊สและเครื่องกังหัน ไอน้ำ กำลังและประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า การจัดการสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้า รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมการควบคุมการผลิตไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตไฟฟ้าแบบพลังความร้อนร่วม
  • เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ

  กลุ่มเป้าหมาย
  • นักศึกษาในความดูแลของสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ รุ่นที่ 1 – 3 จำนวน 23 คน
  • อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 4 คน

  ผู้รับผิดชอบโครงการ
   คณะทำงานผู้ดูแลโครงการ
   • ผศ. ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ GEO
   • นางสาวทับทิม ภัทรธานนท์ ผู้ช่วยนักวิจัย GEO
   • นางสาวจิตา อัศวภูษิตกุล ผู้ช่วยนักวิจัย GEO
   • นายสุทธิเกียรติ อิ่นคำมี นักพัฒนาการศึกษา GEO

  ระยะเวลาดำเนินการ
  • วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559

  สถานที่
  • โรงไฟฟ้าวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  การดำเนินงาน
  • สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่โรงไฟฟ้าวังน้อย เพื่อขออนุญาตนำนักศึกษาในความดูแลของสำนักงานฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิตไฟฟ้า และเข้าฟังการบรรยายเรื่องการทำงานและหน้าที่ต่างๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า รวมทั้งประสบการณ์ด้านการทำงานจากวิทยากร

  สรุปผลการดำเนินงาน
  • นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นผ่านแบบสอบถามหลังเข้าศึกษาดูงานที่โรงไฟฟ้าวังน้อย โดยสรุปได้ว่า นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานของโรงไฟฟ้า กระบวนการทำงานของฝ่ายต่างๆ ภายในโรงไฟฟ้า รวมทั้งได้เปิดมุมมองการทำงานจริงภายในโรงไฟฟ้า และนอกจากนี้ นักศึกษาคิดว่าสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรมาประยุกต์ในวิชาเรียนทางวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโรงไฟฟ้า พร้อมทั้งเป็นการตัดสินใจเลือกสายงานในอนาคตได้

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140