กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้” (2560)


หลักการและเหตุผล
 • สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ ได้รับมอบหมายงานจากรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา ในการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ต้องการการดูแลพิเศษด้านวิชาการ เพื่อให้มีการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนและมีเกณฑ์ที่ดีขึ้น จากการที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว เช่น โครงการห้องเรียน Active Learning โครงการปรับพื้นฐาน หรือโครงการทบทวนบทเรียนต่างๆ ก็ได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ในการทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน แต่ไม่มีหน่วยงานใดที่มาดูแลและพัฒนานักศึกษากลุ่มนี้โดยตรง ทางสำนักงานฯ จึงได้หารือกับคณะทำงานดูแลนักศึกษาที่ต้องการการดูแลพิเศษด้านวิชาการ เพื่อพิจารณาและกำหนดแนวทางในการบริหารงานดูแลนักศึกษาผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อนำเสนอในที่ประชุมสภาวิชาการ ซึ่งทางสภาวิชาการได้เห็นชอบโดยหลักการตามที่ทางสำนักงานได้เสนอในที่ประชุมในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 มาแล้วนั้น
 • ทางสำนักงานฯ จึงได้ดำเนินการกลั่นกรองปัญหาจากนักศึกษาผู้เคยปฏิบัติงานผู้ช่วยสอน เพื่อนำร่องจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ ให้กับนักศึกษาที่สนใจ ได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อม ความมั่นใจ ทั้งด้านทักษะความรู้ ทักษะการสอน และการสังเกตพฤติกรรมและให้คำปรึกษากับนักศึกษา โดยได้เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอก มาให้ความรู้และฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ครั้งที่ 1ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 13 มิถุนายน – 15 มิถุนายน 2560 และครั้งที่ 3 ในวันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2560 ณ บ้านสวนทรายทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

 • วัตถุประสงค์
  • เพื่อนำร่องการสร้างหลักสูตรการอบรมผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อไปทำหน้าที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
  • เพื่อให้นักศึกษามีความภาคภูมิใจและสนใจการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้อย่างจริงจัง

  กลุ่มเป้าหมาย
  • นักศึกษาที่สนใจเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ จำนวน 35 คน

  ผู้รับผิดชอบโครงการ
   คณะทำงานผู้ดูแลโครงการ
    • ผศ. ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ GEO
    • นางสาวทับทิม ภัทรธานนท์ ผู้ช่วยนักวิจัย GEO
    • นางสาวจิตา อัศวภูษิตกุล ผู้ช่วยนักวิจัย GEO
    • นายสุทธิเกียรติ อิ่นคำมี นักพัฒนาการศึกษา GEO (กิจกรรม ครั้งที่ 1)
    • นางสาวบัณฑิตา สมมูล นักบริหารงานทั่วไป GEO (กิจกรรม ครั้งที่ 2 และ 3)

   คณะอาจารย์
    • 1. ผศ. ดร.วันดี อ่อนเรียบร้อย อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
    • 2. ผศ. ดร.จิตรา เกตุแก้ว อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
    • 3. ดร.ชุมพล เหลืองชัยศรี อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์
    • 4. อาจารย์วุฒิชัย พลวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมระบบควมคุมและเครื่องมือวัด
    • 5. อาจารย์บุปผชาติ จันทร์สว่าง อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
    • 6. ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
    • 7. ดร.ณฐวัฒน์ กล่ำสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์
    • 8. ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์

   คณะวิทยากร
    • 1. คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย
    • 2. คุณนภา ธรรมทรงศนะ
    • 3. คุณพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย

   คณะนักศึกษาผู้ประสานงานดำเนินกิจกรรม
    ครั้งที่ 2
   • 1. นายพิชญุตม์ ศิริพิศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2
   • 2. นายณัชพล จีระวัฒนา ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
   • 3. นายณัฐฐนนท์ ทรงสุวรรณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
   • 4. นายจตุพร แซ่ตั้ง ภาควิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 2
   • ครั้งที่ 3
   • 1. นางสาวนริ ชลบุญญาเดช ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 1
   • 2. นายพิชัย ตรัสนิ่ม ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 1
   • 3. นายนัทธพงศ์ บุญวัฒน์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 1
   • 4. นางสาวปัทมาภรณ์ สายพิณ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา ชั้นปีที่ 1

ระยะเวลาดำเนินการ
 • ครั้งที่ 1 วันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560
 • ครั้งที่ 2 วันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2560
 • ครั้งที่ 3 วันที่ 2 – 4 กรกฎาคม 2560

สถานที่
 • บ้านสวนทรายทอง 1/2 หมู่ 1, ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, 75120

การดำเนินงาน
 • ทางสำนักงานฯ ได้วางแผนการจัดกิจกรรมและได้เรียนเชิญวิทยากรจากภายนอก คือ คุณวรรณา บุญช่วยเรืองชัย คุณนภา ธรรมทรงศนะ และคุณพรเพ็ญ วงศ์กิจมโนชัย มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกอบรมทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง มีความพร้อม ความมั่นใจ ทั้งด้านทักษะความรู้ ทักษะการสอน และการสังเกตพฤติกรรมและให้คำปรึกษากับนักศึกษา

สรุปผลการดำเนินงาน
 • นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้” ได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนในโครงการปรับพื้นฐานความรู้วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี และบางส่วนปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยสอนในโครงการห้องเรียนเน้นการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning วิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ จากการสังเกตพบว่า การปฏิบัติหน้าที่ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความราบรื่น นักศึกษามีความมั่นใจในการสอนของตนเองมากขึ้น มีทักษะการสื่อสารที่ดีขึ้น และสามารถช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องการการดูแลพิเศษด้านวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140