กิจกรรมสัมมนาปฏิบัติการเชิงทัศนศึกษาและการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์(2560)


หลักการและเหตุผล
 • การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เปิดมุมมองในหลายๆ ด้านจะสามารถทำให้นักศึกษาได้เข้าใจวัตถุประสงค์และหลักการทำงานของหน่วยงานในประเทศไทยทั้งภาครัฐและเอกชน นักศึกษาสามารถนำมุมมองที่ได้ไปเป็นแรงผลักดันในการเรียนรู้ แนวทางในการทำงาน และเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในห้องเรียนกับชีวิตจริง ทางสำนักงานฯ จึงจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ ระบบนิเวศทางทะเลของไทย การทำงานของโรงงานอุตสาหกรรม และทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยการนำข้อมูลและความรู้จากการเข้าศึกษาดูงาน มาสร้างเป็นสื่อในรูปแบบ Infographic และสามารถนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้
 • กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นสำหรับนักศึกษาในความดูแลจำนวน คน ในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย โรงกลั่นไทยออยล์ และอาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี

 • วัตถุประสงค์
  • นักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย
  • นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสร้างสื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ และนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจ

  กลุ่มเป้าหมาย
  • นักศึกษาในความดูแลของ GEO อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คน

  ผู้รับผิดชอบโครงการ
   คณะทำงานผู้ดูแลโครงการ
   • ผศ. ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการ GEO
   • ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล รองผู้อำนวยการ GEO
   • นางสาวทับทิม ภัทรธานนท์ ผู้ช่วยนักวิจัย GEO
   • นางสาวจิตา อัศวภูษิตกุล ผู้ช่วยนักวิจัย GEO
   • นายสุทธิเกียรติ อิ่นคำมี นักพัฒนาการศึกษา GEO

   • คณะทำงานผู้ดูแลโครงการ
   • 1. นายณัฐพัชร์ ชววิวรรธน์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
   • 2. นายวชิรวิทย์ ทองผาสุข ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 3
   • 3. นางสาวพรศิริ เบ็ญจพรเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
   • 4. นายกนกพันธ์ ธนันไชย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3
   • 5. นางสาวโชติกา บุญทวีโชค ภาควิชาวิศวกรรมเคมี ชั้นปีที่ 3
   • 6. นางสาวกฤษฎาพร เพ็ชร์ดี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2
   • 7. นายภูริวัจน์ เตชะพกาพงษ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้นปีที่ 2/li>
   • 8. นายจิรภัทร วิเศษเกษม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้นปีที่ 2
   • 9. นายพิชญุตม์ ศิริพิศ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

  ระยะเวลาดำเนินการ
  • วันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559

  • กำหนดการ วันที่ 20 ธันวาคม 2559

   เวลา

   กิจกรรม

   6.00 – 6.15น. ลงทะเบียน ตรวจเช็คสัมภาระ
   6.15 – 9.00น. ออกเดินทางสู่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
   พร้อมทั้งรับประทานอาหารเช้าบนรถ
   9.00 – 12.00น. เข้าชมนิทรรศการที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
   12.00 – 12.30น. รับประทานอาหารกลางวัน
   12.30 – 14.30น. ออกเดินทางสู่อาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ
   14.30 – 15.00น. จัดเก็บสัมภาระ เข้าที่พัก
   15.00 – 17.00น. กิจกรรม Ice Breaking และ Team Building.
   17.00 – 18.00น. กิจกรรมระดมสมองทำสื่อการเรียนรู้
   18.00 – 19.00น. รับประทานอาหารเย็น
   19.00 – 20.00น. กิจกรรมระดมสมองทำสื่อการเรียนรู้ (ต่อ)
   20.00น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
   กำหนดการ วันที่ 21 ธันวาคม 2559

   เวลา

   กิจกรรม

   7.30 น. รับประทานอาหารเช้า
   8.30 น. – 9.00 น. ออกเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   9.00น. ถึงพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   9.30 น. นัดพบที่จุดนัดพบเพื่อเตรียมตัวขึ้นเรือ
   10.00 – 11.00 น. ออกเดินทางโดยเรือสู่เกาะแสมสาร
   11.00 – 12.00 น. ทำกิจกรรมบนเกาะแสมสาร
   12.00 – 12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   12.30 – 15.30 น. ทำกิจกรรมที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย
   15.30 – 17.00 น. ออกเดินทางกลับสู่อาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ
   17.00 – 17.30 น. อาบน้ำ (ต่อ)
   17.30 – 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น
   18.00 – 20.00 น. นำเสนอ Infographic
   กำหนดการ วันที่ 22 ธันวาคม 2559

   เวลา

   กิจกรรม

   7.00 น. รับประทานอาหารเช้า
   8.00 - 9.30 น. ออกเดินทางสู่ โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง
   9.30 – 12.30 น. ศึกษาดูงานที่ โรงกลั่นน้ำมัน หรือโรงงานอุตสาหกรรมใกล้เคียง
   12.30 -13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน
   13.30 - 17.00 น. เดินทางกลับสู่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
   17.00 – 18.30 น. สรุปกิจกรรม ทำใบประเมิน และรับประทานอาหารเย็น
   18.30 – 19.00 น. เก็บของเข้าสำนักงานฯ
  สถานที่
  • พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จ.ชลบุรี
  • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA
  • อาคารับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี
  • โรงกลั่นไทยออยล์

  การดำเนินงาน
  • วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 13.00 น. ทางสำนักงานฯ เชิญ รองศาสตราจารย์ ดร. พลังพล คงเสรี จาก Facebook Page วิทย์สนุกรอบตัว มาเป็นวิทยากรเพื่อสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาในการสร้างสื่อการสื่อสารในรูปแบบ Infographic ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และนักศึกษาไปแข่งขันการสร้างสื่อการสื่อสารในวันที่ 20 – 22 ธันวาคม 2559 นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็น 11 ทีม โดยนักศึกษานำความรู้จากการเข้าศึกษางานที่ Space Inspirium ของสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และโรงกลั่นไทยออยล์ มาเป็นหัวข้อในการนำเสนอในรูปแบบ Infographic นอกจากนี้ทางสำนักงานฯ ได้ให้นักศึกษาดูงานที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้นักศึกษาใน GEO

  สรุปผลการดำเนินงาน
  • จากการจัดประกวดการสร้าง Infographic โดยพิจารณาจากแนวคิดในการออกแบบ การคัดเลือกและกลั่นกรองเนื้อหา ความกระชับและชัดเจนของเนื้อหา การสื่อประเด็นของรูปใน infographic โดยพบว่านักศึกษาสามารถสร้าง Infographic ที่ดีได้ทุกกลุ่ม แต่กลุ่มที่ได้รางวัลที่ 1-3 จะมีความโดดเด่นในการตั้งหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจ ใช้คำอธิบายที่กระชับ และวาดรูปเพื่อสื่อความหมายแทนการใช้ตัวหนังสือ ในด้านของการทำงานพบว่านักศึกษามีความตั้งใจในการดำเนินกิจกรรมการสร้าง Infographic ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่พบว่านักศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตัวเอง และสอบถามข้อสงสัยจากวิทยากรทั้งที่ Space Inspirium และโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ ขณะดำเนินงานนักศึกษาในกลุ่มแบ่งหน้าที่การทำงานและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีถึงแม้จะดูงานมาทั้งวันแต่นักศึกษายังมีความกระตือรืนร้นทำงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จลุล่วง ในกิจกรรมครั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ได้ให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำหน้าที่เป็นคณะทำงาน โดยแบ่งหน้าที่ให้เป็นฝ่ายประสานงาน ฝ่ายกิจกรรม สถานที่ สวัสดิการ วัสดุ พยาบาล พบว่าค่ายนี้นักศึกษาสามารถทำหน้าที่ตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม มีทักษะการจัดการที่เห็นการพัฒนาอย่างชัดเจนจากกิจกรรมที่ผ่านมา

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140