กิจกรรม Workshop: ฝึกทักษะการสื่อสารสำหรับ TA
โครงการปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี (2564)

                     
  • การจัด Workshop ให้ผู้ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ (TA) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้พี่ TA ในการสอนโครงการปรับพื้นฐานในเดือนกรกฎาคมนี้ และทีม TA เองก็ได้ร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์การเรียนออนไลน์ของกันและกันเพื่อนำไปปรับ และต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษารหัส 64 เนื้อหาของกิจกรรม Workshop ในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ประเภทของการสื่อสาร
   องค์ประกอบของการสื่อสาร สื่อสารอย่างไรให้ได้ใจผู้ฟังและน่าสนใจ

  • มาเริ่มกันที่ประเภทของการสื่อสารซึ่งมี 2 ประเภทคือ 1. การสื่อสารทางเดียวซึ่งเป็นการสื่อสารผ่านสื่อทุกชนิดเช่น การดู Netflix หรือการอ่านหนังสือเรียน 2. การสื่อสารสองทางเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลมีการตอบโต้ซึ่งกันและกัน เช่น การคุยโทรศัพท์ หรือ การประชุม โดยองค์ประกอบของการสื่อสารประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสาร
  • ดังนั้นหัวข้อเรื่องการสื่อสารอย่างไรให้ได้ใจผู้ฟังจึงเน้นไปที่ 3 องค์ประกอบดังกล่าวคือ ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และสาร ซึ่งถือเป็นหัวใจของการสื่อสารใน Workshop ครั้งนี้นั่นเอง เริ่มที่ 1. การควบคุมตนเอง (ผู้ส่งสาร) เช่น บุคลิกภาพ การวางตัว และความมั่นใจ จากนั้นคือ 2. การควบคุมผู้ฟัง (ผู้รับสาร) หมายถึงการทำอย่างไรให้ผู้ฟังจดจ่อมาที่ผู้พูด เช่น การประสานสายตา สบตา
   ใช้น้ำเสียงที่มีความดังเหมาะสม ชัดถ้อยชัดคำ เป็นต้น
  • ในการบรรยายหัวข้อนี้ได้สอดแทรกกิจกรรมฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้าร่วมโดยการให้ TA เลือกภาพที่กำหนดเพื่อนำไปเล่านิทานหรือ
   ขายของ ตามความถนัดหรือความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาในเวลาที่จำกัด สิ่งที่ TA ได้รับจากกิจกรรมนี้คือการฝึกควบคุมตนเองขณะพูด และฝึกการเล่าเรื่องที่มีจังหวะ ความชัดถ้อยชัดคำ และการใช้เสียงสูงต่ำเพื่อดึงดูดผู้ฟังและน่าสนใจ
  • ต่อมาคือ 3. การควบคุมโครงเรื่อง (สาร) ซึ่งประกอบไปด้วย บทนำ เนื้อเรื่อง และสรุป โดยมีการทำ “Outcomes Matrix”
   ซึ่งเป็นการฝึกลำดับเรื่องและความคิดก่อนที่จะทำการนำเสนอ รายละเอียดคือต้องทราบว่า กลุ่มผู้ฟังคือใคร ต้องการให้ผู้ฟังรู้อะไร อยากให้ผู้ฟังทำอะไร อยากให้ผู้ฟังรู้สึกอย่างไร และจะเล่าออกมาอย่างไร โดยมีกิจกรรมที่ให้ TA เลือกเรื่องในวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี มาทดลองสอนเพื่อน ๆ และรับคำแนะนำด้านการสื่อสาร เพื่อนำไปฝึกใช้ต่อไป (ทักษะคือความสามารถที่เกิดจากการฝึกฝน การฝึกฝนคือการลงมือปฏิบัติ พัฒนาปรับปรุงไปเรื่อย ๆ จนเรียกว่าความชำนาญ) และสุดท้ายคือ
   การฝากบทสรุปของหลักการนำเสนอเพื่อให้ TA ได้นำไปใช้ คือ “เปิดให้ WOW เล่าให้ง่าย BYE ให้สวย”

  สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140