About GEO


สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
(Gifted Education Office: GEO)

มีภารกิจหลักในการสนับสนุนและประสานงานกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนานักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษใน มจธ. ให้มีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาเยาวชนเหล่านี้ให้เติบโตได้เต็มตามศักยภาพเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป

    วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการโครงการกิจกรรมและการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ
  • กำกับดูแลและวางแผนโครงการกิจกรรมและการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษให้ได้คุณภาพ
  • สนับสนุนการคัดเลือกติดตามประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาและประเมินคุณภาพบัณฑิตที่สำเร็จจากโครงการ
  • พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาความสามารถนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ

นิยามของผู้มีความสามารถพิเศษ คือผู้ที่มีความสามารถอยู่ในระดับสูงกว่า 99% (หรือเรียกว่าระดับบน 1%) ของคนทั่วไปในระดับวัยวุฒิและระดับประสบการณ์เดียวกันโครงสร้างหน่วยงาน


GEO Staff

Team Member 1

ผศ.ดร.วิมลศิริ ปรีดาสวัสดิ์

รักษาการผู้อำนวยการ
สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

Team Member 2

ดร.ปิติวุฒญ์ ธีรกิตติกุล

รองผู้อำนวยการ
สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ


สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13)
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140