Extracurricular Activity


KMUTT's Challenge

คุณลักษณะสำคัญของนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษตามนิยามของ GEO คือ นอกจากมีความสามารถแล้ว ยังกระตือรือร้น กระหายที่จะพัฒนาตนเอง และรักความท้าทาย จึงมีความเห็นว่าการที่จะกระตุ้นให้นักศึกษากลุ่มนี้แสดงความสามารถของตนออกมานั้น ทำได้ด้วยการให้ Challenge ที่มากขึ้น จึงเกิดเป็น KMUTT’s Challenge ขึ้นมา เพื่อเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้มาแสดงความสามารถพร้อมกับพัฒนาศักยภาพของตนเองควบคู่กันไปในหลากหลายรูปแบบกิจกรรมที่ GEO จะสร้างสรรค์ขึ้นในทุกๆ ปี


สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140