โครงการประกวดนวัตกรรม Learning Tool (2557)

เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรกิจกรรมแรกของสำนักงาน GEO ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจอยากพัฒนาและท้าทายความสามารถของตนเอง มีเวทีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนองค์ความรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นให้แก่ผู้อื่น ชิงรางวัลเป็นทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท ซึ่งใช้ระยะเวลาทั้งหมด 4 – 5 เดือน มีการรายงานความคืบหน้าและการอบรมเชิงปฏิบัติการทุกเดือน เพื่อเสริมทักษะอื่นๆ เช่น Leadership , Creativity and Innovation เป็นต้น ให้แก่นักศึกษา

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140