โครงการ Finding ANT-MAN (2558)


สํานักงานการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO) เชิญชวนนักศึกษามจธ.มาเป็นฮีโร่พัฒนานวัตกรรมเพื่อ แก้ไขปัญหาให้ชาวบางมด ในการประกวดแข่งขันนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาภายในมจธ. ภายใต้กรอบหัวข้อปัญหา ดังต่อไปนี้

หัวข้อปัญหากลุ่มที่ 1
 • ปัญหาเส้นทางเดินเท้าในมหาวิทยาลัย
หัวข้อปัญหากลุ่มที่ 2
 • ปัญหาน้ำในสระมรกต
 • ปัญหาสัญญาณ WiFi
 • ปัญหาการจัดการที่จอดรถ
 • ปัญหาของโรงอาหารรวมทั้งสถานที่ขายอาหารต่างๆ
หัวข้อปัญหากลุ่มที่ 3
 • ปัญหาพื้นที่ร่มรื่น
 • ปัญหาลักษณะห้องเรียน
 • ปัญหาขยะ
 • ปัญหาการตีกลองสันทนาการ

โดยทีมที่เข้าร่วมแข่งขันต้องทําการศึกษาหาประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นของหวัข้อปัญหาที่สนใจ (Problem Survey) และนําเสนอแนวคิด รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมขึ้นเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหานั้น และทีมที่ผ่านการคัดเลือก จํานวน 10 ทีม จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทีมละ 5,000 บาท และโอกาสในการชิงทุนการศึกษามลูค่า รวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการจดสิทธิบัตรและการพัฒนาผลงานสู่การใช้จริง

 • แนวทางในการศึกษาประเด็นปัญหา

ทีมที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันต้องทําการเลือกประเด็นปัญหาที่สนใจและทาํ Problem Survey เพื่อศึกษาหา ประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของหัวข้อปัญหานั้น เช่น หากสนใจแก้ไขปัญหาขยะ ทีมแข่งขันต้องทําการศึกษาหาว่า ประเด็นปัญหาขยะที่เกิดขึ้นภายในมจธ.คืออะไร อาจพบว่ามีปัญหาถังขยะเต็ม หรือ ปัญหาขยะไม่ถูกทิ้งลงถังแต่ละ ชนิดอย่างถูกต้อง เป็นต้น จากนั้นแต่ละทีมจึงทําการศึกษาทําความเข้าใจประเด็นปัญหาดังกล่าว และนําเสนอแนวคิด ของนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นเพื่อสมคัรเข้าร่วมการแข่งขัน


กติกาและเงื่อนไขการประกวด

ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขันต้องทําการศึกษาประเด็นปัญหาที่กําหนด เพื่อทําความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน ประเด็นนั้นๆ และทําการเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ไขหรือลดปัญหาเหล่านนั้ให้กับชาวมจธ. โดยการพิจารณา ทีมที่เข้าร่วมแข่งขันจะแบ่งเป็น 2 รอบ

รอบคัดเลือก พิจารณาจากข้อเสนอของนวัตกรรม (Concept Proposal) ความยาวไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ A4 และ VDO นําเสนอแนวคิดนวัตกรรมความยาวไม่เกิน 3 นาที (ในรูปแบบ Kickstarter-style [www.kickstarter.com]) โดยข้อเสนอต้องมีความชัดเจนถึงการหาข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้น และรายละเอียดของนวัตกรรมที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อ แก้ไขปัญหานนั้ โดยสามารถมีหรือไม่มีการทํา Prototype เบื้องต้นประกอบมาด้วยก็ได้ เพื่อพิจารณาคัดเลือก 10 ทีม ที่ได้รับคะแนนรวมสูงที่สุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

 • เกณฑ์การคัดเลือก

การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยแบ่งเป็น

 1. คะแนนจากคณะกรรมการ 60%
 2. คะแนนจากการโหวตของนักศึกษาและบุคลากรในมจธ. รวมทั้งประชาชนทั่วไป 40%

การให้คะแนนของคณะกรรมการ

พิจารณาจาก Proposal และ VDO นําเสนอที่ส่งมา โดยแบ่งเป็น

 1. การศึกษาปัญหาเพื่อทําความเข้าใจปัญหาที่แท้จริง-Problem Survey (15 คะแนน)
 2. หลักการและความเป็นไปได้ของนวัตกรรม (35 คะแนน)
 3. คะแนนน้ําหนักความเร่งด่วนของปัญหา (10 คะแนน)
  โดยแบ่งคะแนนตามกลุ่มปัญหา (จากการโหวตของชาวมจธ.)
  • ปัญหากลุ่มที่ 1 สามารถได้รับคะแนนสูงสุด 10 คะแนน
  • ปัญหากลุ่มที่ 2 สามารถได้รับคะแนนสูงสุด 8 คะแนน
  • ปัญหากลุ่มที่ 3 สามารถได้รับคะแนนสูงสุด 6 คะแนน

การโหวตของนักศึกษาและบุคลากรในมจธ. รวมทั้งประชาชนทั่วไป

 1. VDO ของทุกทีมที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันจะถูก Upload ขึ้นทาง YouTube เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าชมได้ (โดยจะมีการประกาศ Link สาํหรับเข้าชม VDO ให้ทราบอีกครั้ง)
 2. เปิดให้โหวตเลือกนวัตกรรมที่อยากให้มีการพัฒนาขึ้นจริง ทาง FB: GEO - Gifted Education Office
 3. คะแนนโหวตคิดจาก คะแนนโหวตที่แต่ละทีมได้รับต่อจํานวนการโหวตทั้งหมดของทุกทีมรวมกัน

รอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่านการคัดเลือก 10 ทีมจะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนานวัตกรรมทีมละ 5,000 บาท และสทิธิ์ ในการเข้าร่วม Workshop เกี่ยวกับการออกแบบและการพัฒนานวัตกรรม และต้องทําการพัฒนานวัตกรรมที่นําเสนอ ขึ้นจริง เพื่อนําเสนอในงานประกวดรอบชิงชนะเลิศในวันจันทร์ที่ 8 กมุภาพันธ์ 2559


รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

สมาชิกภายในทีมต้องเป็นนักศึกษามจธ. โดยไม่จํากัดระดับชั้น จํานวนคน และคณะ/ภาควิชา โดยต้องมี อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอย่างน้อย 1 ท่าน

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้โดยการส่ง Proposal และ (link เพื่อ download) VDO ที่แสดง ถึงการศึกษาข้อมูลเพื่อสืบเสาะหาประเด็นที่แท้จริงของปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งแนวคิดและรายละเอียดของนวัตกรรมที่ จะพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหานั้น โดยสามารถส่ง Proposal และ link สำหรับดาวน์โหลด VDO มาได้ที่ kmuttgifted.office@gmail.com

ส่วนประกอบเบื้องต้นของ Proposal (สามารถมีส่วนอื่นเพิ่มเติมได้)

 1. ชื่อผลงาน
 2. ชื่อทีม
 3. สมาชิกภายในทีม - ชื่อ รหัส คณะ/ภาควิชา เบอร์โทรศัพท์
 4. อาจารย์ที่ปรึกษา - ชื่อ คณะ/ภาควิชา เบอร์โทรศัพท์
 5. รายละเอียดของประเด็นปัญหา (Problem Survey)
 6. แนวคิดและรายละเอียดของผลงาน

ส่วนประกอบเบื้องต้นของ VDO (สามารถมีส่วนอื่นเพิ่มเติมได้)

 1. ชื่อผลงาน
 2. ชื่อทีม
 3. รายละเอียดของประเด็นปัญหา
 4. แนวคิดและรายละเอียดของผลงาน

กำหนดการแข่งขัน

ช่วงเวลา กิจกรรม
วันนี้ – 13 พ.ย. 2558 สมัครเข้าร่วมการแข่งขันด้วยการส่ง Proposal และ VDOมาที่ kmuttgifted.office@gmail.com
16 - 30 พ.ย. 2558 เปิดโหวตให้เลือกนวัตกรรมที่อยากให้มีการพัฒนาขึ้นจริง ทาง FB: GEO - Gifted Education Office
3 ธ.ค. 2558 ประกาศรายชื่อ 10 ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน
ธ.ค. 2558 Workshop การออกแบบและการพัฒนานวัตกรรม
8 ก.พ. 2559 นําเสนอผลงานนวัตกรรม

รางวัลการแข่งขัน

 1. Best Innovation ทุนการศึกษา 50,000 บาท
 2. Best Practicality ทุนการศึกษา 30,000 บาท
 3. Popular Vote ทุนการศึกษา 20,000 บาท โอกาสในการผลักดันผลงานสู่การจดสิทธิบัตรและพัฒนาใช้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ที่

Facebook: GEO - Gifted Education Office

Website: geo.li.kmutt.ac.th

Email: kmuttgifted.office@gmail.com

โทร: 02-470-8396

 • download กติกาการแข่งขันและรายละเอียด: goo.gl/uEcz0g

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140