กิจกรรมเสวนา Sciences behind the film (2558)

  • วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ภายใน มจธ. (บางมด)
  • วิทยากร
นายแทนไท ประเสริฐกุล นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (เน้นด้านชีววิทยา)
นายอาจวรงค์ จันทมาศ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ (เน้นด้านฟิสิกส์)
  • การดำเนินกิจกรรม
งานเสวนาครั้งนี้ใช้ชื่อว่า WIT-CAST ตอนวิทยาศาสตร์แบบมดๆ กับไฟฉายย่อส่วน โดยเป็นการพูดคุยด้านวิทยาศาสตร์เบื้องหลังภาพยนตร์ดัง (The Ant Man) โดยวิทยากร 2 ท่าน ได้แก่ คุณแทนไท ประเสริฐกุล บรรยายในมุมมองชีววิทยา อ้างอิงจากสรีระ และการใช้ชีวิตของมดแต่ละชนิดในภาพยนต์เทียบกับมดในความเป็นจริง และคุณอาจวรงค์ จันทมาศ บรรยายในมุมของฟิสิกส์ถึงความเป็นไปได้ต่างๆ ตามหลักการและทฤษฎีทางฟิสิกส์

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140