กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เชิงอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2559)

  • วัตถุประสงค์
1.เพื่อฝึกการประยุกต์ใช้ทักษะการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์

2.เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้แก่นักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษ

3.เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

  • การดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกิจกรรมนอกห้องเรียน ในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางสำนักงานฯ มีนักศึกษารุ่นที่ 3 เข้ามาให้ดูแลเพิ่มเติม ทางสำนักงานฯ จึงร่วมกับนักศึกษา GEO รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายสังคมแห่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาในความดูแลของ GEO โดยให้นักศึกษา GEO รุ่นที่ 1 และ 2 จัดกิจกรรมที่เน้นการทำงานเป็นกลุ่มและการแก้ปัญหาโดยใช้หลักการทาง Science Technology Engineering and Mathematics Education (STEM) และเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทางสำนักงานฯ จึงให้นักศึกษาเข้าศึกษาโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

  • ระยะเวลาดำเนินการ
วันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2559

  • สถานที่
โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ และโรงแรมจันทิมาบูติก จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13) 126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140