KMUTT’s Challenge ตอน “Waste Management” (2560)


สํานักงานการศึกษาสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO) เชิญชวนนักศึกษามจธ. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ระบบการจัดการ หรือการออกแบบนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ด้านการจัดการขยะภายใน มจธ.

วัตถุประสงค์

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในการแก้ไขปัญหาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใน มจธ.
 • เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้เรียนรู้เพิ่มเติมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากองค์กรที่มีการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพของต่างประเทศ
 • เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการทำงานอย่างเป็นสากล
 • เพื่อให้บุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของนักศึกษาได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

กำหนดการแข่งขัน

ช่วงเวลา กิจกรรม
1 – 27 กุมภาพันธ์ 2560 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวด KMUTT’ s Challenge(จับคู่ ลงชื่อผู้สมัคร และชื่อทีม ผ่าน Google form)
3 มีนาคม 2560 แนะนำข้อมูล และวิธีการจัดการของเสียภายใน มจธ.
4 มีนาคม – 14 มีนาคม 2560 นักศึกษาเลือกหัวข้อปัญหา นำเสนอในรูปแบบ Infographic
15 มีนาคม 2560 นักศึกษาส่งผลงาน Infographic มายังสำนักงาน
19 และ 20 มีนาคม 2560 นักศึกษานำเสนอแนวความคิดจาก Infographic เพื่อให้กรรมการ Comment และให้คะแนนรอบที่ 1
21 มีนาคม – 5 เมษายน 2560 นักศึกษาดำเนินการทำ Prototype
6 เมษายน 2560 นักศึกษานำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงาน
8 - 28 เมษายน 2560 นักศึกษาปรับแก้ไขผลงาน
30 เมษายน 2560 นักศึกษานำเสนอผลงาน กรรมการให้คะแนนรอบที่ 2 และตัดสินการประกวดแข่งขัน

รางวัลการแข่งขัน

ผู้เข้าประกวดแข่งขัน KMUTT’ s Challenge ตอน “Waste Management” ที่ได้คะแนนสูงสุด จำนวน 10 คน จะมีสิทธิ์ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ สำนักงานฯ ร่วมกับสำนักงานกิจการต่างประเทศ ทำการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม 2560 และเดินทางไปศึกษาดูงานในต่างประเทศในวันที่ 29 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2560


ผลการดำเนินการ

ในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาเข้าประกวด KMUTT’s Challenge จำนวน 29 ทีม ทีมละ 2 คน และมีเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานเดือนมีนาคม – เมษายน พบว่าระยะเวลาที่สั้นทำให้นักศึกษาทำงานอย่างต่อเนื่องมากกว่าการให้ระยะเวลานานอย่างเช่นปีที่ผ่านมานักศึกษามีแนวความคิดที่หลากหลายทั้งในเชิงการจัดการ การสร้างนวัตกรรม และการสร้างแอปพลิเคชัน นักศึกษาได้พยายามหาข้อมูลเพื่อนำมาวางแผนการจัดการขยะภายใน มจธ. ออกแบบผลงานโดยการสร้าง Prototype และมีการวิเคราะห์ด้านการเงินเพิ่มเติม ในวันตัดสินผลงานทั้ง 12 ทีมนำเสนอผลงานของตัวเองได้อย่างดีเยี่ยม สามารถตอบคำถามกรรมการได้ชัดเจนอย่างเห็นได้ชัด และมีการนำแบบจำลอง (Prototype) มานำเสนอเพื่อให้เห็นกระนวนการทำงานชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังให้นักศึกษานำเสนอ Infographic เป็นภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 นาที พบว่านักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอและตอบคำถามได้ดี หลังจากรวบรวมคะแนน มีนักศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุดจำนวน 5 ทีมที่ได้รับรางวัลศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น คือ ทีมการทำอิฐมวลเบาจากโฟมและเศษซีเมนต์เหลือใช้ ทีมการนำความเย็นจากน้ำแข็งเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ ทีมการนำขยะเศษอาหารมาปั่นเพื่อใช้เป็นปุ๋ยหรือน้ำหมัก ทีมสร้างถังขยะเพื่อแยกขวดพลาสติก Recycle และทีมการเปลี่ยนกล่องโฟมเป็นกล่องชานอ้อย


การศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 - 6 สิงหาคม 2560 พบว่านักศึกษาทั้ง 5 ทีม ได้ศึกษาความรู้ทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากบริษัท สถาบัน และมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ได้แก่

 • Miraikan Meseum ที่นักศึกษาได้ศึกษาการใช้ชีวิตของมนุษย์อวกาศ รู้จักหุ่นยนต์ ASIMO ศึกษาระบบการเก็บข้อมูลและมาวิเคราะห์ ระบบการรับส่งและแปลงข้อมูล ระบบติดตามสิ่งมีชีวิต การทดลองผ่าตัด และ Stem Cell
 • การศึกษาดูงานที่ National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับ Minimal Fab ที่สร้าง Integrated Circuit ขนาดเล็กเพื่อรองรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการชิ้นงานจำนวนไม่มาก อาจจะใช้เพื่อการทดลองหรือุตสาหกรรมขนาดเล็ก เพื่อประหยัดต้นทุน และพลังงาน
 • การศึกษาดูงานที่ National Institute for Environmental Studies (NIES) ได้รับความรู้เทคโนโลยีการกำจัดขยะด้วยการเผา การจัดการขยะแบบ Landfill และการเก็บไทม์แคปซูลเพื่อที่จะศึกษาความแตกต่างด้านแวดล้อมจากสิ่งมีชีวิตในแต่ละช่วงยุคสมัย
 • การดูงานที่บริษัท Tokyo Eco Recycle ทำให้ทราบถึงกระบวนการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกต์ตั้งแต่การเสียค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะประเภทนี้ เพราะถือว่าเป็นความรับผิดชอบจากการได้รับความสะดวกสบาย รวมถึงระบบการคัดแยกชิ้นส่วนทั้งที่อันตรายและไม่เป็นอันตรายอย่างถูกวิธี และนำขยะเหล่านั้นไปขายและนำมาใช้ต่อ
 • การดูงานที่ Kyoto University ได้ทราบถึงกระบวนการกำจัด Sludge ซึ่งเป็นกากจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ทางคณะวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยเกียวโตได้มีงานวิจัยการดึงน้ำออกจาก Sludge โดยการใช้ Dimethyl Ether (DME) เพื่อให้ลดพลังงานในการเผา Sludge
 • การดูงานที่ Asahi Brewery ได้รับความรู้ด้านกระบวนการผลิตเบียร์ ตั้งแต่ส่วนผสม ขั้นตอนการผลิตจนถึงขั้นตอนการบรรจุ ก่อนที่จะนำไปจำหน่าย อีกทั้งยังได้รู้ถึงที่มาและประวัติศาสตร์ของเบียร์ของประเทศญี่ปุ่น
 • การเข้าดูงานที่ Osaka Aquarium ที่ทำให้ได้เรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ำ และรู้จักสัตว์น้ำหลากหลายชนิดที่ไม่สามารถหาดูได้ที่ประเทศไทย
 • การศึกษากระบวนการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ Momofuku Ando Instant Ramen Museum ทำให้ทราบประวัติศาสตร์ แรงบันดาลใจ รวมถึงกระบวนการการทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และการบรรจุ การศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ พบว่านักศึกษาได้เปิดมุมมองใหม่ และได้รับความรู้ที่ทันสมัย แต่เนื่องจากอุปสรรค์ทางภาษาทำให้นักศึกษายังไม่ได้รับความรู้เชิงลึกเท่าที่ควร และนักศึกษายังไม่กล้าถามข้อสงสัย

นอกจากนี้นักศึกษายังได้มีโอกาสศึกษาวัฒนธรรมจากการไปวัดต่างๆ ทั้งในเขต โตเกียว และเกียวโต ที่มีศิลปการก่อสร้างทั้งวัด พระพุทธรูป และสวนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความเชื่อที่หลากหลายทั้งการห้อยเครื่องราง การดื่มน้ำจากสายลำธารต้นน้ำที่จะทำให้การเรียน สุขภาพ และความรักเป็นไปในทางที่ดี การศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษา เนื่องจากให้นักศึกษาขึ้นรถสาธารณะด้วยตัวเองทั้งหมดซึ่งการเดินทางที่ญี่ปุ่นมีความซับซ้อน แต่นักศึกษาก็ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือกันเป็นอย่างดี